• link1
  • link2
  • link3

Dåliga besked från MP om myggen

Skrivet av Anders W Jonsson 2014-11-15  |  inga kommentarer

Under fredagen svarade miljöminster Romson på en interpellation från Solveig Zander (c). Det handlade om finansiering av myggbekämpningen. Beskeden var som befarat nedslående:

”Sammanfattningsvis anser jag och regeringen att frågan om finansiering av bekämpning av översvämningsmyggor bör hanteras på regional och lokal nivå. Vi avser därför att trappa ned medfinansieringen av bekämpningen vid nedre Dalälven. Vi avser inte att planera för en flerårig finansiering av bekämpningen då vi anser att det är av högsta vikt att det i stället vidtas alternativa hållbara lösningar och att dessa kommer fram i regional- och lokalsamhället.”

MP och S överger de boende runt Nedre Dalälven. Det är tragiskt men inte helt oväntat.

Bookmark and Share

Samvetsklausul i svensk lag

Skrivet av Anders W Jonsson 2014-11-12  |  3 kommentarer

En diskussion har blossat upp om det ska införas en samvetsklausul i svensk lag. I klartext handlar det om en barnmorska ska kunna vägra att utföra abort.

Det skulle få orimliga konsekvener om en samvetsklausul skulle införas. Den skulle knappast kunna gälla bara inom sjukvården utan skulle kunna få konsekvenser på alla områden där den anställde skulle ha rätt att av etiska skäl vägra utföra vissa arbetsuppgifter.

Inom sjukvården skulle det bli mycket svårhanterligt. En undersköterska på akutmottagningen tillhörande Jehovas vittnen skulle kunna vägra medverka i blodtransfusion. En katolsk distriktsläkare skulle kunna vägra skriva ut p-piller. Den rasistiske vaktmästaren skulle kunna vägra transportera människor med mörkt skinn. Läkaren som är ortodox muslim skulle kunna vägra undersöka en kvinna utan kläder.

Att tacka ja till en anställning är inget som någon tvingas till. Den sjuksköterska som inte vill arbeta på en kvinnoklinik kan välja anställning på en annan klinik. Den som tackat ja till en tjänst har att utföra de arbetsuppgifter som chefen och i sjukvården ytterst Socialstyrelsen säger ska göras.

Det har hävdats att Sverige därmed bryter mot Europarådets konvention som ställer krav på samvetsfrihet. Den finns i Sverige. Ingen tvingar någon att ta en anställning på en arbetsplats där man utför arbetsuppgifter som för individen upplevs som oetiska. Ingen tvingar en vegan att arbeta i en charkdisk.  Ibland hänvsas också till ett beslut i den parlamentariska församlingen i Europarådet,  resolution 1763. Den är på intet sätt ett juridiskt bindande dokument. Göran Hägglund reder på ett förtjänstfullt sätt ut begreppen i en interpellationsdebatt.

Bookmark and Share

Sorglig dag för svensk primärvård

Skrivet av Anders W Jonsson 2014-10-30  |  2 kommentarer

Idag håller Socialdepartementet så kallad remisskonferens kring förslaget att Vårdval Sverige ska skrotas. Remisskonferens istället för en traditionell remissbehandling används när det är mycket bråttom att få igenom lagstiftning.

Bråttom tycks det vara när det handlar om att låta vänsterstyrda landsting beröva medborgarna den självklara rätten att själva välja primärvård.

För Centerpartiets del tog vårdvalet sin början på partistämman i Kalmar där ombuden slog fast att svensk primärvård skulle styras av två nya principer. Dels skulle patienten har rätt att själv välja vård/hälsocentral. Dels skulle det vara fritt fram för den som utifrån hårt ställda kvalitetskrav ville erbjuda primärvård.

Resultatet har varit över förväntan. 95% av medborgarna vet idag att de har rätt att välja. Två av tre anser att de gör ett aktivt val. Sen vårdvalet infördes har antalet vårdcentraler ökat med 20%. Ingen vårdcentral i glesbygd har hittills lagst ner. Tvärtom finns det glesbygdsområden som idag, tack vare vårdvalet, fått en bättre primärvård än någonsin tidigare. Nya Närvården i norra Jämtland är ett bra exempel.  70% av de privata vårdcentralerna drivs som småföretag.

Det görs inga stora vinster men till skillnad från den landstingsdrivna primärvården som i 15 av 21 landsting går med förlust så har de privata i snit en rörelsemarginal på en procent.

Sist men inte minst kan konstateras att efter Vårdval Sverige infördes så ökar successivt medborgarnas förtroende för primärvården.

Förödande tycker V, MP och S.  Vårdvalet ska inte längre gälla för alla. De landstingspolitiker som vill ska kunna beröva medborgarna rätten att välja. Det kommer att öka ojämlikheten i sjukvården. Risken är stor att de vänsterstyrda landstingen sätter stopp för Vårdvalet. Konsekvensen blir en sämre primärvård och att de driftiga yngre läkare som vill starta eget söker sig bort.

Så går det när dogmatisk socialism sätts före pragmatism. När landstingspolitikers rätt att bestämma blir viktigare än den enskilda människans rätt att bestämma. När privata företag som går med överskott beskrivs som bovar och när landstingsdriven verksamhet som går med underskott hyllas.

En sorglig dag för svensk primärvård.

Bookmark and Share

Myggen vid Dalälven går ljus framtid till mötes

Skrivet av Anders W Jonsson 2014-10-24  |  1 kommentarer

Vänsterpartiernas budgetproposition är tydlig i att prioritera stad framför land. Landsbygdsdepartementet läggs ner. Lastbilsskatt som drabbar varuproduktion i glesbygd för att finansiera kollektivtrafik städer. Fritidspengen på 3000 kronor för att barn i familjer, i hela landet, som är beroende av socialbidrag
ska kunna ha fritidsaktiviteter slopas med hänvisning till att det nu blir gratis för alla att besöka muséer i Stockholm.

För Gästrikland finns därtill en illavarslande skrivning om hur regeringen och Vänsterpartiet ser på
problemet med mygg runt Nedre Dalälven. Regeringen skriver betonar det negativa med Bti besprutning och konstaterar att hantering och finansiering är ett lokalt och regionalt ansvar. Under Alliansregeringens tid såg regeringen till att tillståndsförfarandet förenklades. Därtill bidrog regeringen också konstruktivt i att hitta lösningar för finansiering.

 

Med Miljöpartiet vid rodret på miljödepartementet och med ett avskaffat landsbygdsdepartement är det
numera historia.

Bookmark and Share

Riksdagsmajoritet för ökat regelkrångel

Skrivet av Anders W Jonsson 2014-03-18  |  inga kommentarer

Alla är överens om att vi ska göra allt för att inte ungdomar under 18 år ska kunna köpa tobak. Sen några år tillbaka finns en ordning där den som vill sälja tobak ska anmäla detta till kommunen. Visar det sig sen att ungdomar under 18 år kan köpa tobak där så beläggs affären med försäljningsförbud och innehavaren kan också dömas.

När Alliansregeringen skärpte lagen så gjorde utredningen en grundlig genomgång av vilken metod som var den bästa. Då jämfördes anmälan/försäljningsförbud med tillstånd/indraget tillstånd. Utredare var klar på att båda var lika effektiva i att försvåra för ungdomar under 18 att komma över tobak. Att hantera tillstånd innebar dock betydligt mer av administration för kommunerna. Tjänstemännen fick sitta vid sina skrivbord och administrera papper istället för att vara ute på fältet. För affärsinnehavaren var tillståndsprocessen förenat med ett icke föraktligt administrativt merarbete. Ökat regelkrångel med andra ord.

Idag enades Social och Sverigedemokraterna med Vänster och Miljöpartiet i Socialutskottet om att regelkrångel för företag och ökad kommunal administration inte var något större problem. Utskottets majoritet föreslår riksdagen besluta om ett tillkännagivande dvs en beställning till regeringen om att ändra lagen.

Centerpartiet och övriga Alliansen röstade självklart emot. Vi vill inte att ungdomar under 18 ska få tag på tobak men vill ha effektiva metoder som inte skapar onödig administration och regelkrångel.

Bookmark and Share

Aldrig har skatteintäkterna varit så stora

Skrivet av Anders W Jonsson 2014-03-05  |  inga kommentarer

Enligt Ekonomistyrningsverkets prognos kommer 2013 att vara All Time High vad gäller skatteintäkter i Sverige. Det visar en gång för alla att avgörande är hur många människor som arbetar, inte hur höga skattenivåerna är. Kloka sänkningar av skatter leder till framgångsrika företag som kan anställa fler.  Därigenom kan mer pengar satsas på välfärd och samtidigt statsskulden reduceras.

De skattechocker som oppositionen föreslagit kommer att få motsatt effekt. Sämre konkurrensmöjligheter för svenska företag, färre i arbete och därmed mindre skatteintäkter till vård, skola och omsorg.

Bookmark and Share

Ägarformer och välfärd

Skrivet av Anders W Jonsson 2014-02-05  |  1 kommentarer

Det är rätt viktigt att hålla sig till fakta i debatten om hur ägarformen påverkar innehållet i vård och omsorg.

Jobbarometern visade nyligen att privat anställd personal är mer nöjda med sin arbetssituation än vad deras kommunala eller
landstingsanställda kollegor är. Enligt SCB är också utbildningsnivån högre i den privata omsorgssektorn, och personalen tjänar något bättre.
Sjukskrivningssiffrorna är lägre.

I en studie publicerad 2012 visade professor Mats Bergman och Sofia Lundberg att brukardödligheten är lägre i de kommuner som har konkurrensutsatt
äldreomsorgen i förhållande till dem som har hundra procent i egenregi. Dessa kommuner är också fler än vad många tror. Inte ens en femtedel av den svenska
äldreomsorgen bedrivs idag av privata aktörer.

Vanvård och allvarliga misstag förekommer inom svensk vård och omsorg. Tack och lov är det undantag men varje fall lika tragiskt. Risken är densamma oavsett driftsform.

Merparten av alla företag som bedriver vård och omsorg har färre än tio anställda. Båda de stora som ofta återkommer i den mediala hetluften, Attendo och Vardaga, har mer nöjda kunder än det
nationella genomsnittet i brukarundersökningar.

Vad gäller patientnöjdhet är 14 av Sveriges 20 mest populara hälsocentraler privata.

Bookmark and Share

Bra mat är inte dyrt!

Skrivet av Anders W Jonsson 2014-02-05  |  inga kommentarer

Debatterat bra mat med en läkarkollega i SVT Gomorron. Han hade på DN debatt föreslagit att momsen på frukt och grönt skulle tas bort för att folk skulle äta bättre.

Jag delar helt hans uppfattning att dålig mat är en viktig orsak till sjukdom och för tidig död. Tillsammans med brist på motion, rökning och för mycket alkohol är dålig kost de viktigaste faktorerna bakom kronisk sjukdom. Sen delar jag inte hans enkla recept att ta bort momsen på frukt och grönt skulle förbättra situationen.

Som läkare måste man vara klar på de bakomliggande faktorerna innan man ordinerar behandling. Livsstil är inte sällan ett resultat av levnadsvillkor. Sannolikheten att den som är arbetslös och har bristande utbildning också röker, dricker för mycket alkohol, äter fel och rör sig för lite är större än det är för den som har jobb och en bra utbildning. Att förändra människors levnadsvillkor är det viktigaste för att uppnå bättre folkhälsa.

Att påverka kosten genom att ta bort moms är meningslöst. Det innebär att ett kilo svenska äpplen kostar 18,50 istället för 20 kronor. Det påverkar ingen i valet mellan nyttigt och onyttigt. Det är dessutom direkt skadligt att sprida uppfattningen att skräpmat skulle vara billigare än hemlagad svensk mat. Det är inga problem att tillaga en god och näringsriktig måltid, med svenska råvaror för 10 kronor. För de 60 kronor som ett mål snabbmat på McDonalds kostar går det att tillreda en festmåltid.

Kloka åtgärder är istället att stärka hemkunskapen i skolan och öka de praktiska inslagen. Barn och ungdomar ska lära sig laga riktig mat. Se sen till att skolorna kan laga närodlad och närtillagad mat istället för de halvfabrikat som idag erbjuds. Erbjud sen riktade hälsokontroller för 30, 40, 50 och 60 åringar. Där kan kosten diskuteras. En metod som i forskning visat sig vara verksam. Se sen till att i samarbete med livsmedelsbranschen göra det lätt att välja rätt i butiken.

Så kan folkhälsan förbättras.

Bookmark and Share

Långsiktigt ägande

Skrivet av Anders W Jonsson 2014-01-20  |  inga kommentarer

Idag presenterar regeringen på SvD Brännpunkt direktiv till utredningen om friskolor. Syftet är att undersöka om det går att stärka kraven på långsiktighet.

Direktiven är välavvägda och går inte på Vänsterns retorik om riskkapital. Tvärtom är regeringen tydlig med att långsiktighet är viktigt oavsett ägandeform.

Några av de värsta exemplen på kortsiktigt agerande är sossestyrda kommuner som ex vis Nordmaling där man med mycket kort varsel lägger ner välfungerande byskolor. Kort varsel så att inte byalag och föräldrar ska ha någon chans att starta en friskola.

Direktiven nämner heller inget om den märkliga årtalsexercis som flera ägnat sig åt.

All anledning för Centerpartiet att vara nöjda med ett klokt regeringsbeslut med andra ord.

Bookmark and Share

Guldkantade II

Skrivet av Anders W Jonsson 2013-10-03  |  2 kommentarer

För den som vill läsa debatten finns protokollet här:

Det är §9.

Sen följer också en intressant mineraldebatt under §15 där Annie Lööf på ett mycket bra sätt reder ut begreppen.

 

Bookmark and Share
img img img