• link1
  • link2
  • link3

Rädda Vårdvalet i primärvården

Skrivet av Anders W Jonsson 2015-03-25  |  1 kommentarer

Vänsterregeringen har beslutat sig för att göra allt man kan för att avskaffa det fria vårdvalet i primärvården. Samma dag som riksdagen fattade beslut om att vårdvalet skulle vara kvar valde regeringen att ge ett nytt utredningsuppdrag om att vårdvalet skulle bort. Centerpartiet och övriga allianspartier lägger idag en motion om att regeringen ska återkalla sitt utredningsuppdrag. 

Bakgrunden är följande:

Målsättningen med vårdvalsreformen var främst att stärka patientens rättigheter genom rätt till valfrihet samt att öka mångfald och tillgänglighet genom en fri etableringsrätt. Myndigheten för Vårdanalys konstaterar att tillgängligheten i form av fler vårdcentraler och andra förbättringar av den fysiska tillgängligheten visar ett trendbrott och att antalet läkare i primärvården har ökat. Målsättningarna har uppnåtts för flertalet medborgare.

Vårdvalet i primärvården har skapat förutsättningar för kvalitetskonkurrens i stora delar av landet. 86 procent av alla patienter har numera minst en alternativt driven vårdcentral i sin kommun. 4 av 5 patienter har minst två vårdcentraler att välja mellan i sin närhet (mindre än fem minuter extra med bil för att ta sig till en annan vårdcentral än den som ligger närmast).  Det gör att patienterna har verkliga valmöjligheter och att ingen vårdcentral kan ta sina patienter för givna.  Regeringens beskrivning att vårdvalet har lett till en ”ökad tillgänglighet i vissa delar av landet” ter sig mot den bakgrunden som en underdrift.

 Det är långtifrån bara i de mest tätbefolkade och välbeställda delarna i landet som alternativa vårdcentraler och mottagningar har öppnat.  Åtskilliga alternativa vårdgivare har startat verksamheter utanför storstadsregionerna eller i storstädernas mindre välbärgade stadsdelar. Sedan vårdvalet infördes har alternativa mottagningar öppnats i bland annat Angered och Bergsjön i Göteborg, Rosengård i Malmö, samt i Husby, Ronna, Skärholmen, Tensta och Vårberg i Stockholmsregionen. Ingen vårdcentral i glesbygd har hittills lagts ner.

Patienter uppskattar möjligheten att välja – och välja bort – vårdgivare. Enligt Myndigheten för Vårdanalys finns det ett brett stöd för möjligheten att välja vårdgivare bland både personer med stora vårdbehov och befolkningen i stort. Tre av fyra anser att möjligheten att byta vårdgivare är bra.  Myndigheten för Vårdanalys har i en fördjupande studie visat att möjligheten att välja vårdcentral anses som särskilt viktig bland äldre och patienter med kronisk sjukdom. Det är också grupper av patienter som i högre utsträckning än andra har kontakt med primärvården.

I den uppföljning av vårdvalet som utförts av Myndigheten för Vårdanalys konstaterades att flertalet studier inte visar på några undanträngningseffekter eller ett mer ojämlikt vårdutnyttjande. 

Riksrevisionen har i en rapport efter att ha studerat framför allt två regioner, Skåne och Västra Götaland, pekat på att vårdnyttjandet skulle ha blivit mer ojämlikt sedan vårdvalet infördes. Resultaten tillbakavisas helt av Västra Götalandsregionen, som i sin rapport visar att antalet läkarbesök i primärvården i regionen har ökat för de personer som är svårast sjuka och minskat för de minst sjuka.  Rapporten hävdar med emfas att deras vårdvalsmodell ligger i linje med medicinsk prioritering och att resurser fördelas utifrån medicinska behov.

Riksrevisionen hävdar vidare att de nya vårdcentralerna i högre utsträckning skulle ha etablerats i socioekonomiskt starkare områden. Även detta menar Västra Götalandsregionens rapport är fel. Samtliga geografiska områden i Västra Götaland har fått nyetableringar. De nya vårdcentralerna har dessutom en större socioekonomisk tyngd än vårdcentraler som varit verksamma innan vårdvalets införande.

I Karolinska Institutets (KI) uppföljning av vårdvalet i Stockholms läns landsting pekar författarna på att samtliga inkomstgrupper har ökat antalet läkarbesök utan att det gått ut över någon annan grupp. Personer med låg inkomst träffar läkare oftare, även om de med högre inkomst ökat antal besök. KI visar också att högutbildade, som ofta har lägre vårdbehov, har färre antal besök än patienter med kortare utbildning. Personer över 85 år är den grupp av patienter som har ökat läkarbesöken mest. 

I en ESO-rapport från 2014 som studerat vårdvalet i primärvården dras slutsatsen att det generellt tycks finnas ”positiva effekter av valfriheten i primärvården och att evidens som tyder på betydande negativa effekter saknas”. Där konstateras vidare att ”de uppföljningar som gjorts tyder inte på undanträngning av vårdkonsumtion för särskilt vårdtunga patientgrupper[…] Vi finner inte att utvecklingen mot att bättre möta den genomsnittlige brukarens preferenser har undanträngningseffekter som väsentligt hotar servicen till andra patientgrupper.” 

Professorerna Anders Anell och Claes Rehnberg är kritiska till Riksrevisionens analys och hävdar att rapporten ”utmärks av starka yttranden baserade på ett selektivt urval av resultat och referenser som är anpassade till budskapet[…] Vårdvalet har långt ifrån löst alla problem, men i flera avseenden finns en positiv utveckling med förbättrad tillgänglighet, ökad valfrihet och förtroende bland medborgarna samt intresse för nyetableringar som också hade förtjänat att belysas.”  

Den 5 mars beslöt riksdagen att ge regeringen tillkänna att den inte skulle återkomma till riksdagen med förslag på ändringar av HSL § 5, lydelse enligt SFS 2014:822.

Bakgrunden till beslutet var att regeringen i sin proposition 2014/15:15 ”Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården”, föreslagit att vårdvalet ska bli frivilligt för landstingen. Då förslaget inte var berett enligt de krav som Regeringsformen ställer, vilket påpekades av Lagrådet, och bedömdes därtill av flertalet remissinstanser få stora negativa konsekvenser för patienter och vårdgivare i både offentlig och alternativ regi, beslöt regeringen att dra tillbaka propositionen. För att undanröja den oro som trots allt skapats av regeringens initiativ valde riksdagen att göra ett tillkännagivande.

Timmarna innan riksdagen fattade sitt beslut valde regeringen att tillsätta en utredning ”Ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster” (Dir 2015:22). Där gavs utredaren i uppdrag att föreslå hur rätten att fritt välja primärvård inte längre skulle gälla i hela landet. Utredaren gavs även i uppdrag att föreslå hur regleringen skulle ändras så att landstingen inte längre skulle vara skyldiga att ha vårdvalssystem i primärvården. Eftersom regeringsbeslutet fattades innan riksdagsbeslutet kan det inte i formell mening sägas strida mot riksdagsbeslutet. Vi finner det dock uppseendeväckande att en regering som själv beskriver sig med epitetet ”samarbetsregering” på ett så flagrant sätt väljer att gå emot en riksdagsmajoritet.

Därför väljer Centerpartiet och övriga Allianspartier idag att motionera om att regeringen ska dra tillbaka uppdraget. Syftet är att skapa tydlighet om hur riksdagen ser på framtiden för alla människors rätt att välja primärvård. Ett tydligt ställningstagande är också viktigt för att undvika osäkerhet kring framtida regler – något som riskerar att hämma utvecklingen av alternativa utförare.

Bookmark and Share

Nej till obligatoriskt abortregister

Skrivet av Anders W Jonsson 2015-02-02  |  inga kommentarer

Återigen lyfts frågan om obligatoriskt abortregister. Den aktualiserades även när Göran Hägglund (kd) var sjukvårdsminister. Centerpartiet sa nej då och kommer att säga nej idag.

I Sverige finns sen lång tid tillbaka ett antal nationella hälsodataregister.  Det är cancerregistret, medicinska födelseregistret där även fosterskador registreras, patientregister och läkemedelsregistret. Registrering är obligatorisk och patienter tillfrågas ej. Registren förvaltas av Socialstyrelsen.

Därtill finns ett 50 tal kvalitetsregister som är frivilliga dvs patienten tillfrågas.

Det finns ett stort medicinskt intresse för att införa ytterligare nationella hälsodataregister. Exempelvis har det diskuterats att i födelseregistret ta med uppgifter och längd och vikt. Varje utökning av de obligatoriska registren måste noga vägas mot patientens integritet.  Okloka förslag riskerar att hota människors förtroende för hälsoregistren och därmed riskera det politiska stödet.  Att införa en registrering av längd och vikt skulle säkert kunna accepteras men att därmed lägga in uppgifter om abort utan patientens vetskap är att ta tre steg för långt.

Frivilliga kvalitetsregister måste vara den väg som används för att stödja angelägen forskning och uppföljning av aborter.

Bookmark and Share

Marijuana som läkemedel?

Skrivet av Anders W Jonsson 2015-01-21  |  inga kommentarer

Marijuana är inte ett läkemedel och ska så inte bli

I Sverige finns en rätt tydlig lagstiftning kring vad som krävs för att en substans ska godkännas som läkemedel. Det ska vara en kartlagd substans. Den ska ha en farmakologisk och klinisk effekt. Den ska vara lika bra eller bättre än redan befintliga läkemedel. Biverkningspanoramat ska vara kartlagt.

Marijuana innehåller ett stort antal substanser. Vissa av dessa har en dokumenterad farmakologisk effekt. Två av dessa substanser har kartlagts vad gäller såväl farmakologisk och klinisk effekt som biverkningar och registrerats som läkemedel. Det ena heter Sativex, finns i form av munspray, och  förskrivs till MS patienter med svår smärta som ej svarar på annan  behandling. Det är klassat som narkotika och omges därför med omfattande restriktioner. Det andra är Marinol som förskrivs för illamående hos människor med HIV.

Bedrocan är en produkt som innehåller oprocessad marijuana. Ingen vet hur mycket av olika substanser som den innehåller. Produktionen är inte standardiserad. Det finns inte tillräcklig vetenskaplig dokumentation vare sig på effekt eller biverkningar. Därför är Bedrocan inte godkänd som läkemedel i Sverige.

Marijuana som helhet omnämns då och då i medicinska sammanhang. Även om rökning av marijuana kan bidra till att lindra vissa sjukdomssymtom så uppfylls inte de krav som ställs på ett läkemedel. Att röka eller på annat sätt inta marijuana för att få en medicinsk effekt finns det inga nationella läkemedelsverk eller läkarförbund som stöder någonstans i världen, inte heller i USA.

Bookmark and Share

Elöverkänslighet

Skrivet av Anders W Jonsson 2015-01-21  |  inga kommentarer

Jag får just nu frågor om hur Centerpartiet ser på elöverkänslighet.

Frågan diskuterades vid vår senaste partistämma i Karlstad 2013. En motionär hade då föreslagit att Centerpartiet som parti inte skulle ta ställning till om det fanns elöverkänslighet eller ej.  Partistyrelsen skrev i sitt yttrande sagt att utifrån Centerpartiets idéprogram ska vård och omsorg som finansieras offentligt ha stöd i vetenskapen. Dagens vetenskapliga läge ger skäl ifrågasäta om det finns tillräckligt evidens för att påvisa existensen av elöverkänslighet. Centerpartiet delar därför andemeningen i motionen.

Partistämman ställde sig bakom partistyrelsens bedömning.

Alla som har besvärliga symtom har rätt att tas på allvar i hälso- och sjukvården. Ingen annan än patienten kan beskriva symtom. Däremot är det sjukvården som ska utreda och ta ställning till vad som kan vara förklaringen till symtomen och när det finns erbjuda behandling.

Ytterst är det Socialstyrelsen, SBU, Folkhälsomyndigheten och Strålskyddsinstitutet som har att ta ställning. Där finns expertkunskapen och möjligheten att värdera forskningsresultat. Det är inte en uppgift för politiker. Ingen av de nämnda myndigheterna anser att det finns stöd för uppfattningen att elektromagnetisk strålning kan orsaka sjukdom.

Bookmark and Share

Vi är en seriös opposition

Skrivet av Anders W Jonsson 2014-12-28  |  4 kommentarer

Allianspartierna och regeringspartierna har träffat en historiskt viktig överenskommelse som ger möjlighet för det största regeringsalternativet att styra landet. Samtidigt kommer Sverige att ha en seriös politisk opposition, vilket är en grundbult för en fungerande demokrati.

Det är självklart att många frågor reses när en överenskommelse av det här slaget träffas. Är det bra för Sverige att ha en flerpartiöverenskommelse om minoritetsstyre? Fanns det inga bättre alternativ i det politiska läge som uppstått? Vad händer med Centerpartiet och Alliansen som politiska krafter i Sverige?

För det första har minoritetsstyre länge fungerat väl i Sverige

Sedan enkammarriksdagen infördes i Sverige i början av 1970-talet har det absolut vanligaste varit en minoritetsregering. Endast under ca åtta år sedan 1970 har Sverige haft majoritetsregeringar. En grund för minoritetsregerandet har varit att en majoritet i riksdagen åtminstone har tolererat minoritetsregeringen.

Centerpartiet har en tradition av att bidra till stabilitet. Efter att regeringen Carlsson fälldes av V och de borgerliga partierna 1990 och inte minst efter att Ny Demokrati under Bildtregeringen 91 till 94 försökte förvandla riksdagen till lekstuga var det uppenbart att det dåvarande regelverket inte var tillräckligt. Centerpartiet drev då tillsammans med Socialdemokraterna igenom det finanspolitiska ramverk som skapat stabilitet i Sverige fram till 2014.

Minoritetsregeringarna har i vissa fall baserats på formella överenskommelser mellan regeringspartier och andra partier i riksdagen, som under Perssons regeringstid, men ofta fungerat genom att riksdagens partier har följt praxis och röstat på sina egna förslag. Denna praxis bröts av Sverigedemokraterna efter valet 2014. Vi har därmed en ny situation som kräver nya lösningar.

I denna situation är det logiskt att sex partier från Alliansen och regeringen träffar en gemensam överenskommelse om villkor och förutsättningar för att kunna fortsätta att styra Sverige i minoritet. En viktig grund för överenskommelsen är att det är den största partikonstellationen som kan vara grund för regering och som kan få möjlighet att lotsa sin budget genom riksdagen.

För det andra är alla alternativ till överenskommelsen är sämre

En viktig fråga är vilka alternativ som har funnits till den överenskommelse som har träffats. I realiteten är det fyra andra alternativ som varit möjliga.

  1. Alliansen och de rödgröna bildar en storkoalition och lämnar SD (och eventuellt vänsterpartiet) som enda oppositionsparti. Sverige skulle då ha stått utan en seriös opposition med förmåga att leda landet, och SD skulle ha fått mycket stort spelrum. Under andra världskriget var det motiverat med en samlingsregering i Sverige, men inte idag.
  2. Ett eller flera allianspartier bryter sig ur Alliansen och gör upp med vänstersidan om innehållet i budgeten. Detta hade inneburit ett hårt slag mot tio års framgångsrikt allianssamarbete och banat vägen för ett permanent Socialdemokratiskt maktinnehav. Det hade dessutom skapat en situation med en svag och splittrad opposition.
  3. Alliansen eller vänstern skulle, efter att ha vunnit extra valet, regerat med aktivt stöd av SD. Ett aktivt samarbete med anpassningar till SD:s främlingsfientliga politik är uteslutet för samtliga andra partier.
  4. Den största partikonstellationen (med eller utan ett extra val) låtsats som om SD inte finns och hoppas att den egna budgeten inte fälls av SD nästa gång. Eftersom SD har deklarerat att de kommer att fälla varje regering som inte anpassar sig till deras invandringspolitik, skulle vi snart ha en ny regeringskris.

För den som inte vill ha en samlingsregering, ett permanent socialdemokratiskt maktinnehav, ett aktivt samarbete med Sverigedemokraterna eller en ny kaotisk situation för riksdag och regering, är den överenskommelse som nu har träffats klart bättre än alla dessa alternativ.

För det tredje är har Centerpartiet och Alliansen nyckelroller i svensk politik

Att vara aktiv inom politiken innebär att ha olika roller vid olika tillfällen. Alla politiska partier söker inflytande, och det får man på nationell nivå ytterst genom regeringsmakten. Att Allianspartierna har kunnat styra under två mandatperioder, åtta år, har inneburit mycket positivt för Sverige. Vi har en stark ekonomi, fått hundratusentals fler i jobb, minskat utanförskapet, förbättrat förutsättningarna för Sveriges näringsliv, kraftigt ökat den förnybara energin, ökat människors valfrihet och satsat mer än någonsin på att utveckla hela landet.

Men Centerpartiet och Alliansen har mycket viktiga uppgifter också i opposition. Det kunde vi tydligt se under tiden från Alliansens bildande 2004 fram till valet 2006. Då ritade Alliansen om kartan i svensk politik, formade ett tydligt alternativ till det socialdemokratiska maktinnehavet och utarbetade omfattande gemensamma förslag på en rad politikområden.

Vi har för tre månader sedan haft ett riksdagsval. Alla partier behöver ta konsekvenser av valutslaget. Centerpartiet och Alliansen tar väljarnas besked på allvar. Vi fick inte det stöd av väljarna 2014 som vi lyckades få 2006 och 2010. Nu behöver vi både var för sig som enskilda partier och gemensamt i Alliansen utveckla politiken för att möta fler politiska utmaningar. Vi kommer envetet att granska den politik som de rödgröna partierna lägger fram, utforma egna förslag och föra en debatt som tydliggör skillnaderna mellan regeringsalternativen i Sverige.

Alliansen utgör den seriösa oppositionen i Sverige. Vi kommer att vara väl rustade för att möta väljarna i 2018 års val, och väl förbereda för att ta ansvar för att styra landet. Med överenskommelsen finns goda möjligheter att göra detta.

Bookmark and Share

Dåliga besked från MP om myggen

Skrivet av Anders W Jonsson 2014-11-15  |  inga kommentarer

Under fredagen svarade miljöminster Romson på en interpellation från Solveig Zander (c). Det handlade om finansiering av myggbekämpningen. Beskeden var som befarat nedslående:

”Sammanfattningsvis anser jag och regeringen att frågan om finansiering av bekämpning av översvämningsmyggor bör hanteras på regional och lokal nivå. Vi avser därför att trappa ned medfinansieringen av bekämpningen vid nedre Dalälven. Vi avser inte att planera för en flerårig finansiering av bekämpningen då vi anser att det är av högsta vikt att det i stället vidtas alternativa hållbara lösningar och att dessa kommer fram i regional- och lokalsamhället.”

MP och S överger de boende runt Nedre Dalälven. Det är tragiskt men inte helt oväntat.

Bookmark and Share

Samvetsklausul i svensk lag

Skrivet av Anders W Jonsson 2014-11-12  |  3 kommentarer

En diskussion har blossat upp om det ska införas en samvetsklausul i svensk lag. I klartext handlar det om en barnmorska ska kunna vägra att utföra abort.

Det skulle få orimliga konsekvener om en samvetsklausul skulle införas. Den skulle knappast kunna gälla bara inom sjukvården utan skulle kunna få konsekvenser på alla områden där den anställde skulle ha rätt att av etiska skäl vägra utföra vissa arbetsuppgifter.

Inom sjukvården skulle det bli mycket svårhanterligt. En undersköterska på akutmottagningen tillhörande Jehovas vittnen skulle kunna vägra medverka i blodtransfusion. En katolsk distriktsläkare skulle kunna vägra skriva ut p-piller. Den rasistiske vaktmästaren skulle kunna vägra transportera människor med mörkt skinn. Läkaren som är ortodox muslim skulle kunna vägra undersöka en kvinna utan kläder.

Att tacka ja till en anställning är inget som någon tvingas till. Den sjuksköterska som inte vill arbeta på en kvinnoklinik kan välja anställning på en annan klinik. Den som tackat ja till en tjänst har att utföra de arbetsuppgifter som chefen och i sjukvården ytterst Socialstyrelsen säger ska göras.

Det har hävdats att Sverige därmed bryter mot Europarådets konvention som ställer krav på samvetsfrihet. Den finns i Sverige. Ingen tvingar någon att ta en anställning på en arbetsplats där man utför arbetsuppgifter som för individen upplevs som oetiska. Ingen tvingar en vegan att arbeta i en charkdisk.  Ibland hänvsas också till ett beslut i den parlamentariska församlingen i Europarådet,  resolution 1763. Den är på intet sätt ett juridiskt bindande dokument. Göran Hägglund reder på ett förtjänstfullt sätt ut begreppen i en interpellationsdebatt.

Bookmark and Share

Sorglig dag för svensk primärvård

Skrivet av Anders W Jonsson 2014-10-30  |  2 kommentarer

Idag håller Socialdepartementet så kallad remisskonferens kring förslaget att Vårdval Sverige ska skrotas. Remisskonferens istället för en traditionell remissbehandling används när det är mycket bråttom att få igenom lagstiftning.

Bråttom tycks det vara när det handlar om att låta vänsterstyrda landsting beröva medborgarna den självklara rätten att själva välja primärvård.

För Centerpartiets del tog vårdvalet sin början på partistämman i Kalmar där ombuden slog fast att svensk primärvård skulle styras av två nya principer. Dels skulle patienten har rätt att själv välja vård/hälsocentral. Dels skulle det vara fritt fram för den som utifrån hårt ställda kvalitetskrav ville erbjuda primärvård.

Resultatet har varit över förväntan. 95% av medborgarna vet idag att de har rätt att välja. Två av tre anser att de gör ett aktivt val. Sen vårdvalet infördes har antalet vårdcentraler ökat med 20%. Ingen vårdcentral i glesbygd har hittills lagst ner. Tvärtom finns det glesbygdsområden som idag, tack vare vårdvalet, fått en bättre primärvård än någonsin tidigare. Nya Närvården i norra Jämtland är ett bra exempel.  70% av de privata vårdcentralerna drivs som småföretag.

Det görs inga stora vinster men till skillnad från den landstingsdrivna primärvården som i 15 av 21 landsting går med förlust så har de privata i snit en rörelsemarginal på en procent.

Sist men inte minst kan konstateras att efter Vårdval Sverige infördes så ökar successivt medborgarnas förtroende för primärvården.

Förödande tycker V, MP och S.  Vårdvalet ska inte längre gälla för alla. De landstingspolitiker som vill ska kunna beröva medborgarna rätten att välja. Det kommer att öka ojämlikheten i sjukvården. Risken är stor att de vänsterstyrda landstingen sätter stopp för Vårdvalet. Konsekvensen blir en sämre primärvård och att de driftiga yngre läkare som vill starta eget söker sig bort.

Så går det när dogmatisk socialism sätts före pragmatism. När landstingspolitikers rätt att bestämma blir viktigare än den enskilda människans rätt att bestämma. När privata företag som går med överskott beskrivs som bovar och när landstingsdriven verksamhet som går med underskott hyllas.

En sorglig dag för svensk primärvård.

Bookmark and Share

Myggen vid Dalälven går ljus framtid till mötes

Skrivet av Anders W Jonsson 2014-10-24  |  1 kommentarer

Vänsterpartiernas budgetproposition är tydlig i att prioritera stad framför land. Landsbygdsdepartementet läggs ner. Lastbilsskatt som drabbar varuproduktion i glesbygd för att finansiera kollektivtrafik städer. Fritidspengen på 3000 kronor för att barn i familjer, i hela landet, som är beroende av socialbidrag
ska kunna ha fritidsaktiviteter slopas med hänvisning till att det nu blir gratis för alla att besöka muséer i Stockholm.

För Gästrikland finns därtill en illavarslande skrivning om hur regeringen och Vänsterpartiet ser på
problemet med mygg runt Nedre Dalälven. Regeringen skriver betonar det negativa med Bti besprutning och konstaterar att hantering och finansiering är ett lokalt och regionalt ansvar. Under Alliansregeringens tid såg regeringen till att tillståndsförfarandet förenklades. Därtill bidrog regeringen också konstruktivt i att hitta lösningar för finansiering.

 

Med Miljöpartiet vid rodret på miljödepartementet och med ett avskaffat landsbygdsdepartement är det
numera historia.

Bookmark and Share

Riksdagsmajoritet för ökat regelkrångel

Skrivet av Anders W Jonsson 2014-03-18  |  inga kommentarer

Alla är överens om att vi ska göra allt för att inte ungdomar under 18 år ska kunna köpa tobak. Sen några år tillbaka finns en ordning där den som vill sälja tobak ska anmäla detta till kommunen. Visar det sig sen att ungdomar under 18 år kan köpa tobak där så beläggs affären med försäljningsförbud och innehavaren kan också dömas.

När Alliansregeringen skärpte lagen så gjorde utredningen en grundlig genomgång av vilken metod som var den bästa. Då jämfördes anmälan/försäljningsförbud med tillstånd/indraget tillstånd. Utredare var klar på att båda var lika effektiva i att försvåra för ungdomar under 18 att komma över tobak. Att hantera tillstånd innebar dock betydligt mer av administration för kommunerna. Tjänstemännen fick sitta vid sina skrivbord och administrera papper istället för att vara ute på fältet. För affärsinnehavaren var tillståndsprocessen förenat med ett icke föraktligt administrativt merarbete. Ökat regelkrångel med andra ord.

Idag enades Social och Sverigedemokraterna med Vänster och Miljöpartiet i Socialutskottet om att regelkrångel för företag och ökad kommunal administration inte var något större problem. Utskottets majoritet föreslår riksdagen besluta om ett tillkännagivande dvs en beställning till regeringen om att ändra lagen.

Centerpartiet och övriga Alliansen röstade självklart emot. Vi vill inte att ungdomar under 18 ska få tag på tobak men vill ha effektiva metoder som inte skapar onödig administration och regelkrångel.

Bookmark and Share
img img img